Хамт олон

Дотоод хяналтын тасаг

 

Захиргаа удирдлага, санхүүгийн хэлтэс

 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

 

Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

 

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тасаг

 

Бизнес хөгжлийн тасаг

 

Хамтын ажиллагаа эдийн засаг зохицуулалтын тасаг

 

Төсөл хөтөлбөр боловсруулалтын тасаг

 

Аж ахуй хангамжийн тасаг