НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

178

Нисэх буудлуудын удирдах газар нь 2019 онд “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо”-г бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл нь тус оны 3-р улирлын байдлаар зөвшөөрөгдөх түвшинг хангасан үзүүлэлттэй байна.

НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ТҮВШИН БА ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН
2016-2018 оны аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн дундаж үзүүлэлт /SPI/ 2.484
2019 оны зорилтот түвшин /TLС/ 2.360
Зөвшөөрөгдсөн түвшин /ALoS/ 4.181
Стандарт хэлбэлзэл /SD/ 1.697
1-р анхаарах түвшин /Average+1 sd/ 4.181
2-р анхаарах түвшин /Average+2 sd/ 5.878
3-р анхаарах түвшин /Average+3 sd/ 7.575