НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ЗОРИЛТ БА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

262

Нисэх буудлуудын удирдах газар нь “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо”-г бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд харьяа нисэх буудлуудын аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг үндэслэн 2019 оны аюулгүй аижллагааны зөвшөөрөгдөх түвшин ба зорилтот түвшингүүдийг тогтоож, түүнийг хангахаар зорин ажиллаж байна.

НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ТҮВШИН БА ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

2016-2018 оны аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн дундаж үзүүлэлт /SPI/ 2.484
2019 оны зорилтот түвшин /TLС/ 2.360
Зөвшөөрөгдсөн түвшин /ALoS/ 4.181
Стандарт хэлбэлзэл /SD/ 1.697
1-р анхаарах түвшин /Average+1 sd/ 4.181
2-р анхаарах түвшин /Average+2 sd/ 5.878
3-р анхаарах түвшин /Average+3 sd/ 7.575

 

Нисэх буудлуудын удирдах газрын аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлинй үзүүлэлт нь 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аюулгүй ажиллагааны зорилт түвшингээ хангаж байна.