Байгууллагын хөрөнгийн болон мэргэжлийн хариуцлагын эрсдлийн үнэлгээ, даатгалын хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд ИНЕГ-ын нийт ажилтнуудаас эрхэлж буй ажил, мэргэжил дээр мэргэжлийн хариуцлагын эрсдэл байгаа эсэх, тэдгээрийг даатгалын ямар нөхцөлд зөв зохистой хамруулахыг тодорхойлох зорилготойгоор судалгааг авч байгаа болно.

540

Сайн байна уу?

Байгууллагын хөрөнгийн болон мэргэжлийн хариуцлагын эрсдлийн үнэлгээ, даатгалын хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд ИНЕГ-ын нийт ажилтнуудаас эрхэлж буй ажил, мэргэжил дээр мэргэжлийн хариуцлагын эрсдэл байгаа эсэх, тэдгээрийг даатгалын ямар нөхцөлд зөв зохистой хамруулахыг тодорхойлох зорилготойгоор судалгааг авч байгаа болно.

Та бүхэн идэвхтэй оролцож судалгааг доорх линкээр орж 2 дугаар сарын 18-ны дотор бөглөж өгнө үү.

Мэргэжлийн хариуцлагын эрсдлийн судалгаа