Нисэх буудлуудын удирдах газар нь ИНД-140-ийн шаардлагыг хангаж, “Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага”-ын Гэрчилгээг 2019.01.10-нд гардаж авлаа.

392